Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2010, Wrocław, 8-10 września 2010

Informacje dla autorów

W programie sympozjum przewiduje się referaty plenarne i sesyjne poświęcone szeroko rozumianej telekomunikacji i teleinformatyce. Szerokopasmowy dostęp do Internetu może być realizowany technikami przewodowymi i bezprzewodowymi. KSTiT jest najlepszym miejscem do prezentacji osiągnięć w tym zakresie szczególnie w technikach przewodowych. Z dostępem tym wiążą się zagadnienia bezpieczeństwa, systemy wielousługowe, systemy następnej generacji, itd. Wymienione wcześniej zagadnienia nie wyczerpują wszystkich aspektów związanych z nowoczesną telekomunikacją i teleinformatyką.

Organizatorzy sympozjum oczekują zgłaszania interesujących i oryginalnych referatów szczegółowych i przeglądowych, które po kwalifikacji przez Komitet Programowy zostaną zaprezentowane podczas konferencji oraz opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym i Wiadomościach Telekomunikacyjnych.

Zapraszamy wszystkich zajmujących się telekomunikacją i teleinformatyką do zgłaszania propozycji referatów obejmujących takie zagadnienia, jak:
 • Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych

  • Ochrona informacji
  • Niezawodność sieci
  • Kontrola dostępu

 • Przetwarzanie sygnałów

  • Rozpoznawanie sygnałów
  • Kodowanie, modulacja i detekcja
  • Filtracja

 • Radiokomunikacja

  • Anteny i propagacja fal
  • Gospodarka widmem elektromagnetycznym
  • Planowanie sieci
  • Systemy radiokomunikacyjne

 • Optotelekomunikacja

  • Światłowody
  • Nadajniki i odbiorniki optyczne
  • Transmisja i komutacja sygnałów optycznych
  • Systemy optyczne
  • Pasywne sieci optyczne (PON)

 • Kompatybilność elektromagnetyczna

  • Wymagania i normy
  • Techniki pomiarowe
  • Inżynieria widma elektromagnetycznego

 • Sieci telekomunikacyjne

  • Media transmisyjne
  • Zarządzanie i utrzymanie

 • Usługi w sieciach telekomunikacyjnych

  • Jakość usług
  • Multimedia

 • Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne dla ratowania życia i ochrony zdrowia

  • Bezprzewodowe monitorowanie parametrów fizjologicznych osób chorych, starszych lub pracujących w warunkach niebezpiecznych
  • Wspomaganie i poprawa jakości życia osób starszych lub niepełnosprawnych
  • Telemedycyna
  • Ratownictwo medyczne
  • Systemy typu Body Area Network (BAN) i Personal Area Network (PAN)
  • Zdalne monitorowanie środowiska

 • Aspekty prawne i ekonomiczne w telekomunikacji


Obrady odbywać się będą w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim.Referat musi być dostarczony w poniższym formacie; liczba stron: 4 lub 6.
pobierz
Pobierz format pdf
pobierz
Pobierz format rtf

Ważne daty

16 maja 2011
30 maja 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu,

13 czerwca 2011
21 czerwca 2011
2 lipca 2011 (przedłużony)
decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu,

17 czerwca 2011
29 czerwca 2011
7 lipca 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów (camera ready),

9 lipca 2011
15 lipca 2011 (przedłużony)
obniżona opłata konferencyjna.

Sponsorzy KSTiT 2011:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd Miasta Łodzi

Wydzial EEIiA PL

Sponsor rubinowy

Systemics-PAB

Sponsor bursztynowy

Technitel

Transfer Multisort Elektronik

Hetan