SKN MIPSA

Regulamin SKN MIPSA

 1. Postanowienia ogólne
  1. Koło Naukowe jest podstawową formą organizacyjną Studenckiego Ruchu Naukowego.
  2. Koło Naukowe jest formą aktywności naukowej i zawodowej studentów.
  3. Podstawy prawne działania Koła Naukowego są następujące:
   • ustawa o szkolnictwie wyższym (w aktualnej jednolitej wersji),
   • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w szkołach wyższych,
   • statut Politechniki Łódzkiej i Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej,
   • niniejszy regulamin.
  4. Zmiany do niniejszego regulaminu mogą być wnoszone po przegłosowaniu ich na Zebraniu Koła zwykłą większością głosów i zatwierdzeniu ich (lub braku wyrażenia sprzeciwu) przez odpowiedni organ Uczelni upoważniony do rejestracji Koła Naukowego.
  5. Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.
 2. Nazwa i siedziba Koła Naukowego
  1. Pełna nazwa Koła Naukowego to: "Studenckie Koło Naukowe Mikroprocesorowych Systemów Autonomicznych MIPSA", wersja skrócona to: "Studenckie Koło Naukowe MIPSA" lub "SKN MIPSA",
  2. Koło Naukowe działa przy Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Jego siedzibą jest Zakład Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki - ul. Wólczańska 211/215, 90-924 Łódź.
 3. Cele i zadania Koła Naukowego
  1. Koło Naukowe służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów.
  2. Celem Koła Naukowego jest:
   • pogłębianie wiedzy i zainteresowań studentów problematyką projektowania mikroprocesorowych systemów autonomicznych,
   • doskonalenie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,
   • kształtowanie postaw twórczych,
   • umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia, przydatnego w przyszłej pracy zawodowej.
 4. Zasady członkostwa w Kole Naukowym
  1. Członkami Studenckiego Koła Naukowego MIPSA mogą być studenci Politechniki Łódzkiej.
  2. Członkostwo Koła rozpoczyna się dla studenta gdy jest on jednym z członków-założycieli Koła Naukowego lub gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o przyjęciu go do Koła Naukowego.
  3. Członkostwo Koła kończy się dla studenta w momencie, gdy został on skreślony z listy studentów PŁ, osobiście zrezygnuje z członkostwa w Kole Naukowym lub na podstawie uchwały zebrania członków Zarządu Koła Naukowego.
 5. Członkostwo w Kole Naukowym dla osób niebędących studentami Politechniki Łódzkiej
  1. Byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego MIPSA, którzy są absolwentami PŁ, jednakże dalej są zaangażowani w jego promocję lub działalność uznani są za Honorowych Członków SKN MIPSA.
  2. Osoby niebędące studentami Politechniki Łódzkiej, zaangażowane w działalność Studenckiego Koła Naukowego MIPSA, mogą otrzymać status Sympatyka.
  3. Status Sympatyka pozwala posiadać aktywne konto użytkownika na oficjalnej stronie WWW Studenckiego Koła Naukowego MIPSA oraz udzielać się na jego forum dyskusyjnym.
  4. Osoby będące Honorowymi Członkami bądź Sympatykami Koła Naukowego mogą korzystać z zasobów Koła Naukowego pod nadzorem Zarządu.
  5. Honorowi Członkowie oraz Sympatycy Studenckiego Koła Naukowego MIPSA nie mogą brać udziału w głosowaniach podczas spotkań Koła Naukowego.
 6. Władze Koła Naukowego
  1. Najwyższą władzą Studenckiego Koła Naukowego MIPSA jest Walne Zebranie jego członków.
  2. Uchwały podczas Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
  3. Pracą Koła Naukowego kieruje Zarząd Koła w porozumieniu z opiekunem Koła.
  4. Podstawowe zakresy obowiązków Zarządu są następujące:
   • Prezes Koła Naukowego jest odpowiedzialny za kierowanie pracą Koła Naukowego, organizację prac badawczych, reprezentację Koła Naukowego na zewnątrz oraz na terenie Uczelni, sprawy personalne oraz rozliczenia finansowe.
   • Wiceprezes-Sekretarz jest odpowiedzialny za prowadzenie aktualnej dokumentacji Koła (m.in. listy członków Koła, listy realizowanych projektów), przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, dysponowanie kontem poczty elektronicznej, opiekę nad powierzoną aparaturą, narzędziami, materiałami i oprogramowaniem oraz stroną internetową Koła.
  5. Zarząd Koła Naukowego może liczyć od 2 do 4 osób (funkcje Wiceprezesa-Sekretarza mogą być współdzielone i realizowane przez kilka osób).
 7. Wybory władz Koła Naukowego
  1. Kadencja Zarządu Studenckiego Koła Naukowego MIPSA trwa 1 rok. Na koniec kadencji Zarząd Koła składa sprawozdanie.
  2. Wybór Zarządu Koła następuje na Walnym Zebraniu Koła Naukowego zwykłą większością głosów.
  3. W razie uzasadnionej potrzeby skład Zarządu może być uzupełniany podczas kadencji w sposób określony w p. 6.
  4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w pracy Zarządu Koła Naukowego opiekunowie Koła mogą zwołać Walne Zebranie Koła w celu powołania nowego Zarządu Koła.
 8. Rozwiązanie Koła Naukowego
  1. Studenckie Koło Naukowe MIPSA może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków Koła.
  2. Koło Naukowe może ulec likwidacji na podstawie decyzji Władz uczelni w wyniku stwierdzenia działalności sprzecznej z prawem lub niezgodnej z celami Koła Naukowego (p. 1.3)
  3. Brak działania Koła Naukowego przez okres co najmniej roku upoważnia opiekunów do złożenia wniosku o rozwiązanie Koła.
  4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w pracy Koła Naukowego opiekunowie Koła mogą zwołać Walne Zebranie Koła w celu rozwiązania Koła.
 9. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują ogólne przepisy prawa i szczególne przepisy powołane w p. 1.3.
  2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła.

Ostatnia aktualizacja

wtorek 25 październik 2016, 22:41:47

On-line

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

3306296
1035
2707
8167
Jesteś tutaj: Home o nas regulamin